WAI HA
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 4.080 M
Rental HK$ --
PO SAM PAI
GFA 900 ft² / SA --
Price HK$ 5.700 M
Rental HK$ --
CHEUNG SHUE TAN
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 5.800 M
Rental HK$ --
TSENG TAU
GFA 350 ft² / SA --
Price HK$ 2.850 M
Rent HK$ --
CHEUNG MU...
GFA 450 ft² / SA --
Price HK$ 4.300 M
Rent HK$ --
FUNG YUEN
GFA 1400 ft² / SA --
Price HK$ 11.800 M
Rent HK$ --
TUNG LO W...
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 6.080 M
Rent HK$ --
HA WO CHE...
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 5.500 M
Rent HK$ --
SHEUNG WA...
GFA 2100 ft² / SA --
Price HK$ 18.000 M
Rent HK$ --
BLOSSOM V...
GFA 1400 ft² / SA --
Price HK$ 12.500 M
Rent HK$ --
HEUNG FAN...
GFA 620 ft² / SA --
Price HK$ 7.300 M
Rent HK$ --
TSIU LAM ...
GFA 1400 ft² / SA --
Price HK$ 10.500 M
Rent HK$ --
PAN CHUNG...
GFA 2100 ft² / SA --
Price HK$ 16.500 M
Rent HK$ --
TING KOK
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 4.700 M
Rent HK$ --
FA SAM HANG
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 6.300 M
Rent HK$ --
KAM TSIN ...
GFA 2100 ft² / SA --
Price HK$ 18.500 M
Rent HK$ --
VILLA DE ...
GFA 2100 ft² / SA --
Price HK$ 13.500 M
Rent HK$ --
WONG KENG...
GFA 2100 ft² / SA --
Price HK$ 17.000 M
Rent HK$ --
YUEN LENG
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 6.380 M
Rent HK$ --
PAK NGAU ...
GFA 2100 ft²
SA --
Rent HK$ 33000
HA KENG HAU
GFA 700 ft²
SA --
Rent HK$ 17000
FO TAN VI...
GFA 700 ft²
SA --
Rent HK$ 15000
LOK LO HA...
GFA 700 ft²
SA --
Rent HK$ 12000
PAK TIN KONG
GFA 700 ft²
SA --
Rent HK$ 12500
HA WONG Y...
GFA 650 ft²
SA --
Rent HK$ 13000
District
Usage
GFA
Price
Rental
Buy  Rent